Algemene voorwaarden

 
Bij lingerie Caress willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in lingerie Caress stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.


 
Artikel 1 – Definities

1.1. Onder 'Algemene Verkoopvoorwaarden' wordt verstaan: onderstaande bepalingen. 


1.2. Onder Caress wordt verstaan: Caress Bvba zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.


1.3. Onder 'aanbieding' wordt verstaan: elk aanbod van Caress een overeenkomst met haar aan te gaan. 


1.4. Onder 'bestelling' wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van Caress.

1.5. Onder 'overeenkomst' wordt verstaan: iedere acceptatie door Caress van een bestelling. 


1.6. Onder 'goederen' worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en Caress betrekking hebben. 


1.7. Onder 'aflevering' wordt verstaan: het door of namens Caress feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper.  
Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij Caress hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt.

2.2. Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. 


Artikel 3 - Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen van Caress zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. 


3.2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.

3.3. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding. 
Bestellingen

3.4. U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website.


3.5. Caress accepteert geen bestellingen:
- van personen onder de 18 jaar;
- indien Caress de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.


3.6. Caress is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.

3.7. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien Caress bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt Caress dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 3.8. Bij bestellingen uit andere landen dan Belgie en Nederland dient contact opgenomen te worden via [email protected]

 
Overeenkomst

3.9. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door lingerie Caress per e-mail is bevestigd.

 
Artikel 4 - Prijzen en kosten

4.1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing. 


4.2. De prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


4.3. Caress behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. 


4.4. De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product 

4.5. Verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de klant. Alle schade, diefstal, verlies, staking, en andere kunnen niet verhaald worden op Caress.


4.6. De in artikel 4.4 genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd. 


 
Artikel 5 - Betaling

5.1. U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. Caress behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten.

 
Creditcard

5.3. Indien u kiest voor betaling per creditcard, geeft u Caress Bvba het recht om voorafgaande aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw creditcard geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor aankoop te reserveren. 


5.3. Betaling per creditcard geschiedt onmiddellijk nadat de door u bestelde goederen vanuit ons magazijn aan u worden verzonden. Caress schrijft op dat moment het verschuldigde bedrag – uiteraard via een beveiligde procedure - van uw creditcard af.  
Artikel 6 - Levering

6.1. Caress levert de gekochte producten zo snel mogelijk – uiterlijk binnen 14 dagen - af op het adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal Caress u daarover binnen 14 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. Caress heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.2. Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven. 
Artikel 7 - Eigendom goederen

7.1. Caress houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan Caress verschuldigd bent, heeft voldaan.  
Artikel 8 - Retourzending

8.1. De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet. U kan dus het product terug sturen, binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de levering. Gelieve ons vooraf een seintje te geven. Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van retour.Afgeprijsde goederen kunnen NIET teruggestuurd of omgeruild worden!

8.2. De goederen dienen ongedragen, ongebruikt, proper, ongewassen en volledig te zijn (inclusief labels,kaartjes,…) en in de originele verpakking, teruggestuurd worden binnen een aanvaardbare termijn van 3 werkdagen na de kennisgeving. De goederen zijn zichtbaar gelabeld, zonder deze labels kan het goed nooit geretourneerd worden. Schoenen dienen binnen en op een zuivere, zachte ondergrond gepast te worden. Na een korte verificatie van de geretourneerde artikels zullen wij uw bestelling terugbetalen of gratis omruilen voor een ander artikel of andere maat.Ondergoed zoals slipjes, strings, shorty's , jarretelles e.a kunnen om hygiënische redenen niet omgeruild of terug gestuurd worden.

8.3. Artikels die online aangekocht werden moeten in de winkel worden omgeruild of teruggestuurd worden naar volgend adres:

Lingerie Caress
Dokter Roosensplein 43
2930 Brasschaat

Bij het terugsturen van goederen, raden wij u aan om deze aangetekend terug te sturen. Caress kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van de goederen bij het terugsturen, dus is het in uw eigen belang de goederen aangetekend terug te sturen. 8.4. U zal de verzendingskosten betalen om het (de) product(en) terug te sturen. 
Artikel 9 - Onjuiste levering

8.1. U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij Caress. U dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek.  
Artikel 10 - Diversen

10.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Caress in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Caress vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 


10.2. Caress behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. 


10.3. Op de overeenkomst zullen die voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden. 


10.4. De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail - back-up).

 

http://ec.europa.eu/odr